یکی از سیگنال‌هایی که می‌توان از تابلوخوانی دریافت کرد کد به کد کردن روی یک سهم است. در کد به کد سهامداران حقوقی از طریق کد بورسی افراد حقیقی که در اختیار دارند سعی در جو سازی و تغییر در میزان خریدار و فروشنده در سهم شروع به خرید سهام می‌کنند و سعی می‌کنند سهم را از چنگ سهامداران عادی خارج کنند. در این روش خریدار و فروشنده در واقع فرقی ندارند و سهامدار حقوقی به کدهای حقیقی خود می‌فروشد ولی سهامداران معمولی با دیدن فروش سهامدار حقوقی و ایجاد صف فروش، دست به تصمیم احساسی می‌زنند.