شاید این تجربه را داشته باشید که ناظر بازار بورس به دلیل افشا اطلاعات با اهمیت، خرید و فروش در یک سهم را متوقف کرده اما ممکن است ندانید چه معنایی دارد. افشا اطلاعات با اهمیت در سایت کدال صورت می‌گیرد که در واقع گزارشاتی بلند مدت یا کوتاه مدت از مسائل مالی یک نماد است. البته این افشا اطلاعات شاید به نظر منفی برسد اما همیشه این‌طور نیست و گاهی اتفاقات مثبتی درحال رخ دادن در یک نماد باعث افشا اطلاعات آن می‌شود و بسته به چند عامل ممکن است بین یک یا چند روز بسته شود و امکان خرید و فروش نداشته باشد.